• Privredna Komora Srbije, Udruženje za trgovinu - Grupacija posrednika u prometu nepokretnosti Srbije www.pks.rs/gppn je osnovana 17. novembra 2011. godine u okviru Udruženja za trgovinu Privredne Komore Srbije.
   Članovi Grupacije su privredni subjekti sa teritorije Republike Srbije koji se bave posredovanjem u prometu i zakupu nepokretnosti (šifra delatnosti: 6831).

   Osnovni ciljevi Grupacije su podsticanje međusobne saradnje članova Grupacije u oblasti posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti, formiranje zakonskih okvira za posredovanje u prometu nepokretnosti, organizovanje zajedničkog nastupa članova prema državnim organima i trećim licima i zaštita interesa članova, eliminacija nelojalne konkurencije, kao i saradnja sa međunarodnim strukovnim organizacijama.
   Rad Grupacije je uređen Poslovnikom o radu.

   Grupacija ima svoje organe - Predsednika, Zamenika predsednika i Predsedništvo, koji se biraju na period od dve godine.
   U svom poslovanju članovi Grupacije su dužni da se pridržavaju Kodeksa poslovne etike posrednika u prometu nepokretnosti, kojim su utvrđeni osnovni etički principi i norme njihovog profesionalnog ponašanja.
   Grupacija vrši nadzor nad poštovanjem Kodeksa. Po prijavama stranaka/drugih posrednika, da posrednik posluje u suprotnosti sa odredbama Kodeksa postupa Arbitražna komisija, odnosno Sud časti Privredne Komore Srbije.
   Grupacija je aktivno sarađivala sa Ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije na izradi Nacrta Zakona o posredovanju prometu i zakupu nepokretnosti, odnosno Pravilnika koji su doneti na osnovu ovog Zakona.
   Predstavnici Grupacije su uključeni u rad Radne grupe za suzbijanje “sive ekonomije” Privredne Komore Srbije.

   Svi članovi udruženja Klaster nekretnine koji se bave posredovanjem u prometu i zakupu nepokretnosti su članovi Grupacije posrednika u prometu nepokretnosti Srbije www.pks.rs/gppn .